مخرج حرف ظ

صفحة روايات ورش. آموزش حرف ظ مخرج ظاء: این حرف در فارسی به صورت ز تلفظ می شود ولی در عربی ان را از تماس نوك زبان با سر دندان های پیشین بالا ادا می كنند

2022-12-06
    ايه واتبعت م
  1. تلفظ حروف هم مخرج ث ذ ظ
  2. با کیفیت 240p
  3. با کیفیت 240p
  4. آن ها را حروف ذولقي مي نامند
  5. نحوه تلفظ حرف ض
  6. مخرج حرف الطاء ( ط ) به صورت سه بعدی